Zastavení podpory kogenerace a obnovitelných zdrojů by poškodilo spotřebitele tepla i důvěru investorů

 

Teplárenské sdružení ČR se znepokojením sleduje sílící spekulace v médiích, podpořené vyjádřením předsedkyně Energetického regulačního úřadu na stránkách úřadu dne 10. listopadu 2011, ohledně obsahu cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie a jehož součástí je i podpora vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, tzv. kogenerace.
 „V oblasti podpory vysoce účinné kogenerace nedošlo k žádné podstatné legislativní změně a v průběhu celého letošního roku, kdy mimo jiné probíhala jednání s Energetickým regulačním úřadem ohledně upřesnění metodiky pro stanovení podpory, nebylo její zastavení nijak indikováno. Proto i nadále věříme, že s ohledem na udržení stability cen tepla i naplnění legitimních očekávání výrobců bude Úřad pokračovat v nastaveném mechanismu podpory elektřiny z vysoce účinné kogenerace z minulého roku
a předchozích let,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.
Zastavení podpory vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie by mělo přímý dopad do hospodaření teplárenských společností, včetně dopadu do koncových cen tepla pro občany. Navíc by přišlo v období, kdy jsou již kalkulace cen tepla pro letošní zimu a rok 2016
v podstatě provedeny v souladu s cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie v ČR, které ERÚ již vydal. S možností zastavení podpory kogenerace teplárny nepočítaly a musely by kalkulace ceny tepla upravovat. Pro některé teplárny by mělo zastavení podpory významný dopad do výroby elektřiny, včetně poskytování služeb pro potřeby elektrických sítí, což by mohlo ohrozit jejich stabilitu.
Nepřímým dopadem zastavení podpory by bylo zvýšení nákladů financování legislativou požadovaných investic nezbytných pro snižováním emisí a zvyšování účinnosti, včetně možnosti čerpání prostředků z operačních programů EU. Došlo by také k zásadnímu podlomení důvěry investorů i bank k financování modernizace a budoucího rozvoje teplárenství v ČR s potenciálními negativními důsledky pro energetickou bezpečnost.
Domníváme se, že zastavení podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla není možné provést znenadání a bez velmi vážného důvodu. Takovým důvodem nemůže být nedokončený proces notifikace podpory u Evropské komise, který běží už několik let, a doposud nebyl tento fakt ani Energetickým regulačním úřadem za důvod k zastavení podpory považován. Evropská komise má právo ještě před vydáním konečného rozhodnutí protiprávní podporu pozastavit − skutečnost, že tohoto svého práva nevyužila, svědčí pro to, že s podporou vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny
a tepla nemá zásadní problém.