Průvodce: Vyznejte se ve faktuře za plyn!

Přišlo vám vyúčtování za plyn a vy byste rádi věděli, co všechny ty údaje v tomto minimálně dvoustránkovém dokumentu znamenají? Náš průvodce vám pomůže se ve všech položkách uvedených ve faktuře za plyn vyznat!

Identifikační údaje dodavatele

Na první stránce nahoře vidíte podrobné údaje o vašem dodavateli. Je zde uveden název společnosti, adresa jejího sídla, popřípadě identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ) a bankovní spojení.

Identifikační údaje odběratele

Dále jsou na první stránce uvedeny vaše zákaznické údaje. Kromě vašeho jména a adresy zde najdete vaše zákaznické číslo a číslo odběrného místa ve formě 18místného číselného EIC kódu, které jsou pro vás důležité při jakékoliv komunikaci s dodavatelem.

Fakturační údaje a rekapitulace k vyúčtování spotřeby plynu

Pod identifikačními údaji dodavatele a odběratele naleznete fakturační údaje, které zahrnují datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení faktury, datum její splatnosti a fakturační období, k němuž se daná faktura vztahuje. Je zde také uveden důležitý variabilní symbol, jenž odpovídá většinou buď vašemu zákaznickému číslu, číslu odběru, nebo číslu faktury.

Dále zde najdete rekapitulaci fakturovaných částek (i s DPH), odpočet zaplacených záloh a stav vašeho zákaznického účtu, kde může být výsledkem buďto přeplatek nebo nedoplatek. V případě doplatku faktury k ní bývá připojena poštovní poukázka se všemi potřebnými údaji. Při úhradě jinak než složenkou dbejte zejména na uvedení správného variabilního symbolu, aby dodavatel vaši platbu rozpoznal a zaúčtoval.

Vyúčtování spotřeby plynu

Druhá stránka faktury pak obsahuje podrobný rozpis fakturované částky do dílčích fakturačních období (zejména při změně cen během fakturačního období) a jednotlivých cenových složek. Najdete zde vyúčtované všechny položky, ze kterých se skládá výsledná cena plynu, ať už státem regulované ceny za distribuci plynu či za služby Operátora trhu, nebo neregulované ceny, které si dodavatel stanovuje sám, například platby za odebraný zemní plyn či stálý měsíční plat (nezávisí na množství odebraného plynu). V položce daň ze zemního plynu jsou pak uváděny nulové částky, neboť domácnosti jsou od této daně osvobozeny.

Rozpis záloh na další období

V poslední části faktury naleznete předpis záloh na další období, kde vám dodavatel navrhne novou výši záloh a nastaví i datum splatnosti jednotlivých záloh. Pokud s navrhovanou částkou či s datem splatnosti nesouhlasíte, můžete se s dodavatelem domluvit nejen na změně výše, ale také na frekvenci placení záloh.